viewerBM3DTilesInspectorMixin

BM3DTilesInspector小部件添加到Viewer小部件的混合。此函数通常作为参数传递给Viewer#extend,而不是直接调用,如下例所示。
Parameters:
viewer (Viewer) 查看器实例。
Example
var viewer = new bmgl.Viewer('container');
viewer.extend(bmgl.viewerBM3DTilesInspectorMixin);